Workspace Business Standard

  • Bao gồm các tính năng của Google Workspace Business Starter
  • 2TB dung lượng lưu trữ email và Drive
  • Dễ dàng kiểm soát báo cáo, API trong Gmail và Drive
  • Tăng cường quản trị, kiểm soát Drive của Admin
  • Họp trực tuyến lên đến 150 người tham gia, hỗ trợ ghi hình cuộc họp
  • Tính năng tìm kiếm tập trung trong nội bộ tổ chức
  • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 3,674,880 VND