G Suite Enterprise

  • Đây là phiên bản cao cấp nhất của G Suite
  • Bao gồm các tính năng của G Suite Bussiness
  • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail và Drive
  • Gmail tích hợp với các công cụ bên ngoài để archive
  • Phân tích log mail trên admin console sâu và chi tiết hơn các report bình thường ở các phiên bản G Suite basic và G Suite business
  • Bổ sung 1 số tính năng bắt buộc người dùng phải tuân theo để nâng cao bảo mật (độ phức tạp của mật khẩu, thời gian thay đổi mật khẩu…

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 0 VND